Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que el Responsable del tractament de dades de caràcter personal d’aquest site és:

Gràfiques Ferpala, S.L.
CIF: B-60462637
Av. d’Eduard Toldrà, 111 – 08800 Vilanova i la Geltrú
ferpala@ferpala.es

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, foli 53, tom 26.611, fulla B-107.422, inscripció 1a.

 

Última actualització: 17/09/2018

Gràfiques Ferpala, S.L. està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis d’aquest lloc web. Mitjançant la present política de privacitat (o política de protecció de dades) Gràfiques Ferpala, S.L. informa als clients, interessats o usuaris del lloc web: www.ferpala.es, dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten al lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Gràfiques Ferpala, S.L. es reserva la facultat de modificar aquesta política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l’empresa. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que es tingui perfecte coneixement del seu contingut.


1. Finalitat del tractament

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat de Gràfiques Ferpala, S.L., posats a la disposició dels usuaris en aquest lloc web, responent, segons el cas concret, per:

 • atendre les seves consultes i sol·licituds,
 • informar-li periòdicament de novetats, productes i serveis,
 • gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes, queixes,
 • conèixer l’opinió dels clients,
 • i a més, gestionar les sol·licituds d’ocupació, mitjançant la recollida de currículums, amb la finalitat de poder contactar amb l’interessat i dur a terme un procés de selecció.

Amb caràcter general no s’utilitzaran les dades rebudes per a cap finalitat que no sigui atendre la seva sol·licitud, prestar-li una atenció personalitzada o enviar-li informació, en cas d’acceptació expressa, sobre productes o serveis de Gràfiques Ferpala, S.L.


2. Com obtenim les seves dades

Sempre recollim les seves dades mitjançant el seu consentiment exprés. Quan vostè contacta directament amb Gràfiques Ferpala, S.L., per exemple a través del lloc web o a través de les diferents línies d’atenció telefònica a clients, amb el motiu de sol·licitar informació sobre els nostres productes i serveis.

En els diferents formularis que hi ha al nostre lloc web poden existir finalitats diferents que procedim a desenvolupar a continuació:

 • Subscriure’s als nostres butlletins: la seva adreça de correu electrònic serà únicament utilitzada per a l’enviament del mencionat butlletí que conté informació i notícies rellevants de Gràfiques Ferpala, S.L.
 • Opinar: tractarem la informació facilitada per vostè amb la finalitat d’atendre i gestionar les seves propostes.
 • Finalitats comercials: en cas que vostè de forma expressa ens ho autoritzi, les seves dades seran tractades amb la finalitat de remetre-li informació i publicitat, fins i tot per via electrònica, sobre ofertes, productes, recomanacions, serveis, promocions, obsequis i campanyes de fidelització. En tal cas, la seva informació es mantindrà en el nostre sistema mentre vostè no sol·liciti la revocació del seu consentiment.
 • Comunicacions comercials per correu electrònic: si ha sol·licitat expressament la recepció de comunicacions comercials electròniques, en qualsevol moment, vostè pot optar per no rebre correus electrònics amb informació comercial utilitzant el mecanisme de cancel·lació de subscripció contingut en cada correu electrònic. No obstant això, és possible que si continua rebent un altre tipus de missatges importants, dels quals no podrà donar-se de baixa si resulten rellevants o essencials per a la presentació d’un servei.
 • Exercici de drets: el tractament de les seves dades es farà amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud per a l’exercici dels drets.

Li informem que els consentiments per vostè atorgats tenen caràcter completament revocable. Aquesta revocació la pot realitzar en qualsevol moment, bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a responsable d’aquest web, tal com figura a l’inici del present document o revocant-ho de forma directa en les diferents comunicacions que li remetem. Igualment, li informem que aquesta revocació no té efectes retroactius i té efectes des del moment de sol·licitud de la mateixa.


3. Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest estigui legitimat a tals efectes.

Li informem que conservarem la seva informació personal pel període necessari per complir amb els propòsits descrits en aquesta política de privacitat, tret que legalment es permeti o requereixi un període de retenció més llarg.

Les dades personals proporcionades durant la relació contractual es conservaran durant els dos anys següents a la data en què vam obtenir per última vegada la seva autorització, mentre es mantingui la mateixa, mentre no s’oposi al tractament o no sol·liciti la seva supressió.

Les dades personals proporcionades durant la relació contractual es conservaran durant els deu anys següents, per poder atendre possibles consultes o reclamacions posteriors, en els terminis establerts per la legislació vinculant com en matèria de garanties i impostos, mentre es mantingui la mateixa, mentre no s’oposi al tractament o no sol·liciti la seva supressió.


4. Legitimació

Gràfiques Ferpala, S.L. està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per a una o diverses finalitats específiques, tal com recull l’article 6.1. a) del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques:

 • El tractament de les seves dades respecte a les finalitats anteriorment descrites està permès per RGPD de conformitat amb les següents bases jurídiques:
  – La base legal per atendre la relació contractual és la legitimació per consentiment exprés de l’usuari; vostè ha autoritzat, a través d’un formulari automatitzat i/o paper, el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb determinades finalitats. Vostè pot revocar el consentiment prestat en tot moment.
  – La base legal per atendre la relació contractual és la legitimació per execució d’un contracte subscrit amb vostè.
 • A més, en alguns casos serà necessari el tractament per al compliment de les corresponents obligacions legals.

En tots dos casos, per poder atendre i gestionar correctament la seva sol·licitud, l’interessat està obligat a facilitar les dades personals; en cas contrari, no podrem atendre la seva sol·licitud.
El tractament posterior amb finalitats comercials es troba emparat en el consentiment que li sol·licitem en cada recollida de dades personals, sense que en cap cas la retirada del consentiment condicioni l’execució de la relació amb Gràfiques Ferpala, S.L.


5. Exactitud de les dades

D’altra banda, amb la finalitat que les dades presents en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir-los sempre actualitzats. De manera que, a aquests efectes, l’usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estigui habilitat o posant-se en contacte, per mitjà fefaent, amb l’àrea o departament corresponent de Gràfiques Ferpala, S.L.


6. Destinataris

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/les finalitat/-s expressada/-es, en els supòsits previstos segons la Llei.


7. Drets dels usuaris

No obstant això, l’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat,
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió,
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
 • Dret a oposar-se al tractament,
 • Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat podrà exercitar tals drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu D.N.I, i en la qual especificarà quin d’aquests drets sol·licita que sigui satisfet. Aquesta sol·licitud s’haurà de remetre a: Gràfiques Ferpala, S.L., amb domicili social a aquests efectes a l’avinguda d’Eduard Toldrà, 111, 08800, Vilanova i la Geltrú, Espanya.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).


8. Mesures de seguretat

Finalment s’informa que Gràfiques Ferpala, S.L. adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associats a cadascun dels tractaments.


9. Obligatorietat de la introducció de dades de caràcter personal

Per accedir al lloc web de Gràfiques Ferpala, S.L., www.ferpala.es, no és necessari aportar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per realitzar sol·licituds d’informació o realitzar la sol·licitud de productes o serveis concrets sí pot ser necessari que l’usuari, interessat o client aporti dades en els formularis existents al portal web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en els quals figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser informats, la conseqüència és la impossibilitat d’enviar la sol·licitud d’informació.


10. En relació a dades facilitades per l’usuari o client newsletter

En relació a les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, interessat o client en el formulari de registre, mail i contacte, aquestes compleixen estrictament la normativa vigent establerta en el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Gràfiques Ferpala, S.L. informa l’usuari, interessat o client que les referides dades seran incloses dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat i per poder atendre la sol·licitud d’informació o contacte, prestant l’usuari, interessat o client consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals a aquest tractament.


11. En relació a les dades facilitades per l’usuari o interessat a l’apartat de “Treballa amb nosaltres”

Així mateix, Gràfiques Ferpala, S.L. recull determinades dades a l’apartat del lloc web “Treballa amb nosaltres” relacionats amb l’àrea de recursos humans amb la finalitat de procedir a la selecció de futurs treballadors o d’entrar en processos de selecció en el marc del servei de“Treballa amb nosaltres”. En tot cas, les dades recollides i tractades per Gràfiques Ferpala, S.L. són únicament de caràcter bàsic i són les justes i necessàries per a la finalitat assenyalada anteriorment.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un e-mail a ferpala@ferpala.es.

Gràfiques Ferpala, S.L. – 2018 © Tots els drets reservats